Home   Bedrijfsgegevens   Waarheen & Wanneer   Mijn Droom  
  PRIVACYVERKLARING Versie 01/05/2018 Reserveren
PRIVACYVERKLARING Versie 01/05/2018

Maxi Holidays Vakanties hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en aan het feit dat uw privacy wordt gerespecteerd.

Door middel van deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

MAXI HOLIDAYS VAKANTIES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming dd. 27.04.2016 en de Privacywet dd. 08.12.1992.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

MAXI HOLIDAYS VAKANTIES is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via accountancy@maxiholidaysvakanties.be of op het algemeen nummer 016 316 651
Waarom verwerken wij persoonsgegevens ? Uw persoonsgegevens worden door MAXI HOLIDAYS VAKANTIES verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
 • Om de uitvoering van de bestelbon van organiseren en verkoop van reis en reis gerelateerde diensten tussen u en MAXI HOLIDAYS VAKANTIES te kunnen uitvoeren
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichting van het opstellen van bestelbonnen, bevestigingen en facturen voor de verkoop, uitvoering en organisatie van reizen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Welke gegevens worden er opgevraagd ? Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens (niet-limitatieve opsomming) van u vragen, opslaan en verwerken :
 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, IP adres, ….
 • Persoonlijke financiële gegevens: bankrekeningnummer, kredietkaartgegevens (enkel opgevraagd maar worden niet bijgehouden, niet elektronisch, niet manueel)
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.
Verstrekking aan zustervennootschappen of eigen merken
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan onze zustervennootschappen en onze eigen merken verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
Voorbeelden zijn o.a. Gegevens opgevraagd door de fiscus of politie.
Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

MAXI HOLIDAYS VAKANTIES verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

MAXI HOLIDAYS VAKANTIES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.
De gegevens worden maximaal 7 jaar na laatste gebruik behouden, dat omwille van het feit dat fiscale documenten (facturen) minstens 7 jaren moeten worden bijgehouden.
Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
U kunt volgende rechten uitoefenen:

· Recht van bezwaar
U kunt zich verzetten tegen het verwerken van uw persoonsgegevens. Dit kan u enkel doen tegen een verwerking die gebeurt op basis van de gerechtvaardigde belangen van MAXI HOLIDAYS VAKANTIES of van een derde . Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven tegen welke verwerking u precies bezwaar maakt en om welke specifieke redenen. Dit is nodig om een correcte belangenafweging te kunnen doen. Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van MAXI HOLIDAYS VAKANTIES, kan u heel eenvoudig zelf uitoefenen. In elke e-mail die u in dit verband van ons krijgt, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven

· Recht van inzage
U kunt uitsluitsel vragen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Als dit het geval is, kan u volgende informatie opvragen: de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van persoonsgegevens die we van u bewaren, de categorieën van ontvangers ervan (derde landen of internationale organisaties), de bewaartermijnen of de criteria om die te bepalen, uw overige rechten, andere bronnen van herkomst van uw gegevens en het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming. Bij het verstrekken van deze informatie moeten wij steeds rekening houden met de rechten en vrijheden van andere personen.

· Recht op rectificatie (verbetering en aanvulling)
U kunt vragen om alle volgens u onjuiste of onvolledige (persoons)gegevens recht te zetten of aan te vullen. Bij de uitoefening van dit recht zult u in het formulier moeten aangeven welke gegevens u precies wil rechtzetten of aanvullen.

· Recht op overdraagbaarheid
U heeft het recht om de persoonsgegevens die u zelf aan MAXI HOLIDAYS VAKANTIES heeft bezorgd, door MAXI HOLIDAYS VAKANTIES in elektronische vorm te laten overdragen naar uzelf (via het e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier) of naar een andere door u aangeduide verwerkingsverantwoordelijke (via zijn e-mailadres dat u opgeeft in uw aanvraagformulier).

· Recht op gegevenswissing (vergetelheid)
In de gevallen voorzien door de GDPR, zullen wij op uw vraag overgaan tot verwijdering van uw persoonsgegevens.

· Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer:
 • U de juistheid van uw persoonsgegevens betwist (voor de duurtijd van de controle)
 • De verwerking van uwe persoonsgegevens door Randstad onrechtmatig zou zijn, maar u toch uw recht op gegevenswissing niet wenst in te roepen.
 • Wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor de in dit privacy statement opgenomen doelen, maar u deze wel nog nodig heeft voor het instellen, het uitoefenen of het onderbouwen van een rechtsvordering
 • U bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van bepaalde van uw persoonsgegevens (voor de duurtijd van de belangenafweging).
U kunt uw rechten in principe kosteloos uitoefenen. Dit doet u door gebruik te maken van het formulier dat we u daarvoor ter beschikking stellen op onze website www.randstad.be.

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
U kan verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen en een aangetekend schrijven te willen richten aan de MHV Travel Services, T.a.v. Gigi Gielen, 31 Leemkuilenstraat, 3120 Tremelo.
U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming (www.privacycommission.be).
Heeft u weet van een datalek, of heeft u een vermoeden van een datalek, dan vragen wij u om dit steeds onmiddellijk aan ons door te geven.
Wijziging privacy verklaring MAXI HOLIDAYS VAKANTIES kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


MBT Maxi-Business-Travel
Couleur Locale - Couleur Classic - Orient Holidays
© 2008 EmerITius - We do IT everyday